top of page

Házi szabályzat

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


(1)    A házi szabályzat célja:

a) e házi szabályzat (a továbbiakban szabályzat) célja, hogy a magasabb szintű jogszabályok, valamint a társaság alapszabály adta keretek között - a társaság egyesületi életére, vadgazdálkodására és vadászatára vonatkozó első részletes szabályait tartalmazza.


(2)    A házi szabályzat hatálya:

a) a házi szabályzat hatálya a társaság tagjai egyesületi életével kapcsolatos külön szabályozásra, illetőleg a társaság által haszonbérleti szerződéssel bérelt vadászterületre terjed ki. 7.418 ha


(3)    Az egyesületi élettel kapcsolatos szabályok:

a) társaság a hatályos jogszabályok és törvények alapján működő független gazdaságilag önálló egyesület, ahol a tagoknak az emberi együttélés szabályainak megfelelően a közösség tiszteletét szem előtt kell tartani.

b) a társaság tagjai kötelesek egymást becsülő, egymás jogait és érdekeit tiszteletben tartó magatartást tanúsítani, a társaság működésével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait az intéző bizottság, vagy a közgyű1és előtt bárki megteheti.

    c) az egyéb helyeken elhangzott felelőtlen kijelentések, megalapozatlan vádaskodások, a tagok jó együttműködését hátrányosan befolyásoló, a tagság érdekeit sértő magatartás fegyelmi vétség, azaz nem kívánatos.

d) a társaság taglétszámának felső határát a közgyűlés határozza meg, a társaság tagjainak sorában az vehető fel, akinek a felvételét az intéző bizottság elő terjeszti.

e) a tag belépési és éves tagdíját és az azokból adható kedvezmények körét és mértékét, valamint a fizetési határidőket évente a közgyűlés határozza meg.

jelenleg: 800.000 Ft egyszeri hozzájárulás, és az alábbi tagdíj érvényes-

80.000 Ft/év két 40.000 Ft-os részlet március 01-ig, illetve szeptember 01-ig banki utalással, vagy csekken fizetve.

Közeli hozzátartozó, illetve a vadásztársaság érdekében felvett tag az egyszeri hozzájárulás 50 %-át fizeti.

Pártoló tag a rendes tagdíj 30%-át fizeti.

f) minden tag köteles évente az intéző Bizottság által meghatározott közösségi munkát végezni. Amennyiben személyesen nem tud eleget tenni a közösségi munkának, azt megválthatja 1000 Ft/ óra díjjal. Aki a kötelességét nem teljesíti, fegyelmi vétséget követ el. A közösségi munkavégzés nyilvántartását a titkár látja el.

g) a társaság tulajdonában lévő berendezések és felszerelési tárgyak egyesületi tulajdont képeznek, azokat minden tag, illetve annak vendége egyenlő feltételek szerint használhatja. Meg kell követelni minden esetben a berendezések és tárgyak rendeltetés szerű használatát, azoknak károsodástól való megóvását.

h) a vadászház és felszerelési tárgyai használatával kapcsolatos előírások betartását a társaság titkára felügyeli és ellenőrzi 

i) minden tag a személyi adatában bekövetkezett változást 15 napon belül köteles a társaság titkárának bejelenteni.


(4)    A társaság vagyonának felosztása:

a) a társaság alapszabálya idevágó rendelkezése alapján a társaságvagyon felosztható.

b) a társaság működése alatt vagyona egységes, az a tagok között fel nem osztható.


II. FEJEZET

A VADÁSZATTAL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK


(1)    A vadászat személyi és tárgyi feltételei:

a) a vadászterületen vadászni csak személyre szóló lőfegyvertartási engedély és vadászjegy, illetőleg vadászati engedély alapján lehet.

    b) a vadászterületen vadászhatnak:

- a társaság tagjai,

- az intéző bizottság, az elnök és a tagok által meghívott vendégek, - külföldi vadászok szerződés vagy meghívó alapján,

- nem vendégnek minősülő belföldi bérvadászok,

- a hivatásos vadász.

c) a vadászathoz csak a vadászati célra engedélyezett lőfegyvert és lőszerfajtát szabad használni.

d) hasznos apróvadra csak sörétes, nagyvadra csak golyós vadászfegyverrel szabad vadászni. Vaddisznó vadászatánál megengedett a sörétes lőfegyverbő1 lőhető golyó használata.

e) nagyvadvadászaton kötelező a vadazonosító jel, melynek hatósági ügyintézése a vadászmester feladata. A tagok 1 db-ot kaphatnak, felhasználásig, szigorú elszámolás mellett. A vadazonosító jel elszámolása a vadászmester felelőssége.

f) a vadászterületen a szórók október 15-től a szezon végéig 5-7 napos ciklusban történő etetéssel működnek. A vadtakarmányok területen való elhelyezése, csak a vadászmester vagy helyettese tudtával történhet.


(2)    Vadászati idény. vadászati tilalmak:

a) vadászhatónak minősített vadra vadászni csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott idényben szabad.

b) vadászati idényen kívül (tilalmi időben), továbbá azokra a vadfajokra, melyekre vadászati idény nincs megállapítva, csak külön engedéllyel szabad vadászni.

c) elhullásra utaló sérülés vagy betegség esetén bármely vad, bármely időpontban lelőhető.

d) őzbak és szarvasbika vadászata az intéző bizottság által megállapított szempontok alapján, és az általa kiadott engedélyek birtokában lehetséges.

e) az intéző bizottság vadászati idényen belül a vadállomány védelmére, vadászati és vadgazdálkodási feladat érdekében a vadászterület egyes részein részleges vagy teljes vadászati tilalmat rendelhet el, illetve korlátozhatja egyes vadászati módok alkalmazását.

f) vadkárelhárítás érdekében az intéző bizottság vadkárelhárító vadászatok megtartását, illetve a tagok vadkárelhárításra való beosztását rendelheti el. A vadkárelhárítás érdekében korlátozhatja és irányíthatja az egyéni vadászatot.(3)    A vadászat részletes szabályai:

a) Vadászati módok:

 egyéni vadászat: az alábbi módozatokban és vadfajokra folytatható.

- cserkelés csak nagyvadra, hajnaltól a 12.00 óráig végéig.

- lesvadászat; nagyvadra, vadrécére és vadlibára folytatható.

- vízivadra folyóvizeken les és cserkelés, más területeken csak lesvadászat lehetséges. 

- vízivad vadászata a természetvédelmi területrészen, szerdán és pénteken vasárnap folytatható.

- duvad vadászat napközben, napfelkelte után egy órával - napnyugta előtt egy óráig,

- a duvad vadászat nem zavarhatja a nagyvad lesvadászatot, pontos helymeghatározás kötelező.

 társas vadászat:

- hajtó vadászat az intéző bizottság szervezésében folytatható, és ami a vadászati ütemtervben szerepel.

- gerlevadászat az IB által engedélyezett területeken lehetséges a tagság részére.


(4)    Vendéghívás:

a) az intéző bizottság, az elnök a társaság érdekében tevékenységet folytatók, valamint a vadászterületen gazdálkodók által meghatározott személyek köréből vendéghívást eszközölhet, ugyanúgy - a törvényes feltételeknek megfelelő pártoló tag is meghívható.

b) a társaság tagjai egyéni vadászatra (vadkárelhárításon kívüli területre) három nagyvad és három vízivad, míg társas vadászatra egy alkalommal a meghívó kompetenciájának terhére jogosultak vendéget vadászatra hívni. (Vendég vadászjegy felhasználásával.) Alkalmanként 1 fő vendég hívható. A vendéghívás lehetőségéről a vadászmester javaslatára a közgyűlés másképpen is dönthet.

c) vadkár- elhárító vadászatra vendégjegy nem kell, alkalmanként 1 fő hívható ( május 15 és október-31 között), csak a vadkárral veszélyeztetett mezőgazdasági részeken.

d) a vendégvadász tevékenységéért, valamint az előírt személyi és tárgyi feltételek meglétéért a vendéghívó felelős.

e) lőfegyverrel nem rendelkező vendég kísérőnek minősül, száma nem korlátozott,

f) dúvadra alkalmanként 1 fő vendég hívható vendégjegy nélkül.

g) a vendéget hívó és a vendég vadász, egymáshoz közeli lesre ülhet.

h) tagjelölt a meghívójának vendégjegyének terhére vadászhat.


(5)    Kísérés:

a) az intéző bizottság gondoskodik az általa hívott vendég vadász, valamint a külföldi bérvadász kíséretérő1. Kísérésére csak a társaság tagjai oszthatók be.

b) tagok által meghívott vendég kísérésérő1 a vendéghívó gondoskodik. .


(6)    Magatartás vadászaton:    .

a) a vadászat résztvevői kötelesek a vonatkozó előírásokat, valamint a vadászatvezetőnek az utasításait végrehajtani

b) a vadász olyan vadat ejthet el, amelyre az engedély kiadására jogosulttól engedélyt kapott.

c) szárnyas apróvadra röptében, nyúlra futtában, nagyvadra - a vaddisznó és a sebzett nagyvad kivételével - csak álló helyzetben szabad lőni.

d) apróvad elejtője az a vadász, akinek lövésére a vad helyben marad. Nagyvad elejtője az, aki az első halált okozó lövést tette.


(7)    Utánkeresés:

a) sebzett vadat addig kell keresni, amíg a megtalálásra esély van. Nagyvadra tett lövésnél akkor is alapos utánkeresést kell folytatni, ha a helyszínen sebzésre utaló jelek nem találhatók, segítséget minden esetben kérhet. Eredménytelen utánkeresés után a vadászmestert vagy a vadászmester helyettest értesíteni kell, aki szükség szerint (gímszarvas esetében) a vadásztársaság terhére kereső kutyát hívhat. 

b) amennyiben a vadász utánkeresési kötelezettségének nem tesz eleget és emiatt a társaságot anyagi kár érte - az eset egyedi kivizsgálása után - a károkozó kártérítésre kötelezhető. 

c) társas vadászat során a sebzett vad utánkereséséről a vadászatvezető gondoskodik.

d) ha az utánkeresés során a sebzett vad a támadása miatt bárki veszélybe kerül a közelébe lévő vadász köteles haladéktalanul annak segítségére sietni.


(8)    Lőtt vad kezelése:

a) az elejtett vadat azonosító jellel kell ellátni, az egyéni lőjegyzékben beírni, ezután, azonnal értesíteni kell a vadhúsvizsgálót illetve a vadászmestert vagy a vadászmester helyettest, majd a lehető legrövidebb időn belül ki kell zsigerelni és gondoskodni kell a vad átvevő helyre történő szállításáról.

b) társasvadászat során elejtett vad kezeléséről a vadászat vezető gondoskodik.


(9)    Vadászrész (kompetencia):

a) a vadászat eredményéből1 a társaság tagját az alábbi vadászrész illeti meg:

Apróvadból évente:

- vízivad korlátozás nélkül,

- fácánkakas a társas vadászaton a teríték egyenlő arányában való felosztása alapján,

- mezei nyúl ugyanúgy.

Nagyvadból:

- az elejtőt illeti meg a trófea és a belsőség, valamint évente egy darab 25 kg alatti vadmalac,

- nagyvad vadászrészként való felhasználását a vadászmesternél be kell jelenteni.

-  a vadász, az általa elejtett vadat megválthatja a mindenkori I. osztályú felvásárlási áron., amennyiben nem tart rá igényt, azt bárki megvásárolhatja.

b) vendégvadász társas vadászaton egy db fácánkakast kaphat.


(10)     A vadászati eredmények jelentésével és bemutatásával kapcsolatos kötelezettségek:

a) minden vadász köteles az általa elejtett vadról és a megsebzett vadról lő jegyzéket vezetni.

b) a vadászterületen elejtett valamennyi nagyvadról jelentést kell tenni a beírókönyvben, valamint azonnal jelenteni kell a vadászmesternek , vadászmester helyettesnek személyesen vagy telefonon.

c) a vadászterületen lőtt szarvas és őz a szőrben lévő trófeáját 24 órán belül a vadászmesternél be kell mutatni. A vadászmester akadályoztatása esetén a vadászmester-helyettesnek, illetve az intéző bizottság valamelyik tagjának.

d) a megyei trófeabíráló bizottság előtt a vadászati törvényben és a végrehajtása tárgyában megjelent jogszabályban meghatározott időn belül kell mutatni a területen lőtt: minden szarvasbika és őzbak agancsát, 16 cm-nél nagyobb vadkan agyarát mindenkori elejtője köteles.


(11)     A vadászattal kapcsolatos tiltó rendelkezések:

a) tilos vadászni lakott helyen. Ez alól felmentést csak az intéző bizottságnak a rendőrhatóságtól beszerzett engedélye alapján adható.

b) tilos a vadászterület határától 300 m-en belül les vadászatot folytatni. Leshelyet létesíteni csak az intéző bizottságnak a szomszédos vadászatra jogosulttal kötött előzetes megállapodás alapján lehet.

c) a vadászterület határát, utánkeresés céljából átlépni csak az illetékes vadászatra jogosult előzetes beleegyezésével szabad.

d) vadászat során gépjárművel csak a saját vadászterületen szabad parkolni.

e) a szomszéd területre átlőni tilos.

f) tilos vadászni motoros járműből és a mozgásban lévő járműrő1

g) társasvadászaton tilos a hajtók között kitörő, vagy a vadászok vonalán átfutó, - repülő vadat fegyverrel célozva követni.

h) tilos a lőállást a hajtás befejezése előtt elhagyni.

i) csapázás csak napközben és fegyver nélkül lehetséges.


(12)     A vadászfegyver használatának szabályai:

a) lakott területen, illetve közforgalmú járművön, valamint idegen vadászterületen áthaladáskor a vadászlőfegyver csak kiürítve és tokban tartható, illetve szállítható.

b) a töltött vadászlőfegyver a vadászat során csak biztosított állapotban hordható. és csak közvetlenül lövés előtt hozható tűzkész állapotba.

c) lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a célba vett vadat minden kétséget kizáróan felismerte és a lövéssel mások testi épségét. iIletó1eg vagyonbiztonságát nem veszélyezteti!

Tilos lőni vélt mozgásra vagy zörejre!

d) lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját, és annak becsapódási helyét. Tilos a vadászlőfegyver hatótávolságán belül lakott hely irányába vagy völgybő1 hegygerincre lőni.

e) a vadászlőfegyvert mindig úgy kell megtölteni és kiüríteni, hogy még véletlen elsülése esetén se okozzon személyi sérülést. Csőre töltése után a fegyvert nyomban biztosítani kell.

f) a lőfegyvert még töltetlen állapotban sem szabad ember felé irányítani. (Töltetlen fegyver nincs!)

g) a lőfegyvert ki kell üríteni:

- a vadászat befejezésekor. vagy két hajtás közben.

- lakott terület közelébe érve,

- terepakadályon való áthaladáskor,

- magaslesre való felmenetel, illetve onnan lejövetel előtt.


(13)     Baleset elhárítási szabályok:

A vadászaton való részvétel szabályai:

a) vadászaton felsorolt személyi és tárgyi feltételek meglétén túlmenően az vehet részt, aki:

- a vadászlőfegyver biztonságos kezelésében nincs akadályozva,

- nem áll alkohol, vagy más tudatmódosító szer, illetve cselekvőképességet befolyásoló gyógyszer hatása alatt,

- nincs idegileg vagy fizikailag kimerül állapotban.

b) vadászaton minden vadász köteles szabályos egyéni sebkötöző csomagot magával tartani.

c) társasvadászaton való részvétel feltétele. hogy a vadászat vezetőjénél jelentkezzen.

d) egyéni vadászatot az folytathat, aki a beírókönyvbe a vadászatot megelőzően beiratkozott. Beiratkozást csak a társaság tagja végezhet.

e) ha vadászat során olyan körülmények alakulnak ki, amelyek a vadászat biztonságos folytatását akadályozzák, a vadászatot be kell fejezni.

f) beiratkozás a vadászat napján történhet, de azonos leshelyre másnap reggelig is beírható.


(14)     Mozgás a vadászterületen:

a) a vadászterületen gépkocsival a járt utakon szabad közlekedni

 b) társasvadászaton a kijelölt lőállás a hajtás befejezése előtt - a segítségnyújtás esetét kivéve - nem hagyható el.

c) esti és éjszakai vadászatkor a leshelyet elhagyni, a leshely és a jármű között közlekedni csak kézi elektromos lámpa folyamatos világítása mellett szabad. Ugyanez vonatkozik a leshely pirkadat előtti megközelítésére.


(15)     Beírókönyv, vadászati körzetek:

a) a beírókönyveket:Székesfehérvár Borszéki u 16 (1-es körzet), valamint Székesfehérvár,Kereszttöltés utcai Szikvíz üzem (2-es körzet) helyezzük el, biztonsági zárral ellátott vaslemez szekrényben. A beírókönyv szekrényéhez minden társasági tag kulcsot kap, amiért fegyelmi felelősséggel tartozik, hogy illetéktelen kezekbe ne kerüljön.

A móri úti halastavak külön beírókönyv szerint működik. A „Kacsatelep” felőli bejáratnál elhelyezve.

b) a beírókönyvbe vadászat előtt be kell írni:

- a vadász nevét,

- a vadászat helyét, magasles számát,

-  a vadászat befejezésének időpontját.

  • ha nem lesen történik a vadászat pontos helymeghatározás kötelező.

  • vendéghívás esetén a vendég vadászjegyszámát, és kinek a vendége.


c) a beírókönyvbe vadászat után be kell írni:

  • ha a vadászat során lövés történt (hibázás esetén is) a lövések számát.

  • az elejtett vad faját, ivarát, darabszámát, azonosítójel számát.

d) les vadászathoz csak egy lest lehet beírni, cserkelni csak reggeli, hajnali vadászaton szabad.

e) a vadászterületen három beíró körzetet alakítottunk ki, melyeket a házi szabályzathoz mellékelendő térképbő1, valamint a beírókönyvnél elhelyezett térkép alapján minden vadász pontosan megismerni és beiratkozáskor azonosítani köteles.


(16)    Móri úti halastavak vadászati rendje:

    Külön beírókönyv használatával, helye a „kacsatelepi bejáratnál” vízivad vadászata a hét minden napján         engedélyezett a tagság számára, az IB szüneteltetheti a tagok részére, bérvadásztatás miatt.

        Nagyvad (vaddisznó túrás) vadkár esetén az IB intézkedik a vadkárelhárító vadászatról:

        A vadásznak a vadászmesternél kell jeleznie vadászati szándékát, csak esti időpontban a halastavak hivatásos 

        dolgozóival egyeztetve, a beírókönyv használatával, pontos helymeghatározással, a balesetvédelmi előírások 

        fokozott figyelemben tartásával lehetséges.


(17)     Eljárás  vadászbaleset esetén:

a) vadászlőfegyverrel okozott személyi sérülés esetén elsősegélyt kell nyújtani, és haladéktalanul intézkedni kell a sérült orvosi ellátásáról. A helyszínt biztosítani kell.

b) társasvadászat esetén valamennyi résztvevőnek a vadászatvezető utasításai szerint kell eljárnia. A vadászatvezető intézkedik a helyszín biztosításáról és a rendőri szerv értesítéséró1.

c) társas vadászaton szabálytalan, balesetveszélyes vadászat esetén a vadászatvezető a szabálysértő  vadászatát felfüggeszti. A szabálysértő ezt követően 1 vadászaton nem vehet részt. Súlyosabb esetben fegyelmi eljárást kezdeményez.

d) ha a vadászati baleset egyéni vadászaton történt, a vadász azt köteles az illetékes hatóságoknak jelenteni.


(18)    Vadgazdálkodás, vadászati feladatokban részvétel:

a) az éves vadgazdálkodási feladatokban minden tag köteles tevékenyen részt venni, és a számára meghatározott feladatot elvégezni.

b) a vadásztársaság által szervezett nagyterítékű fácánvadászatról való távolmaradás miatt 5000,-Ft. Tagi hozzájárulást kell fizetni az érintett tagoknak, ellenben a következő társasvadászaton részt vehetnek.

c) a kiadott feladatokat nem teljesítőkkel szemben elmarasztalást kell alkalmazni. Az elmarasztalás az intéző bizottság határozatának megfelelően  az el nem végzett munka pénzbeli megváltásával történik (1000 Ft/óra). A megállapított megváltási díjat 30 napon belül be kell fizetni.


     (19)    A vadásztársaság minden 70. évét betöltő tagja egy alkalommal jogosult, egy db max. 250 gr. őzbak elejtésére.


(20)     Hatálybalépés:

Az ALBA REGIA Vadásztársaság ezen házi szabályzatát az 2013 október 18. napján tartott közgyű1és fogadta el, és 2013. október 18. lép hatályba.


Záradék: A Házi Szabályzat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a háziszabályzat-módosítások alapján a hatályos tartalmának. A Házi Szabályzat módosítására az okirat II/2/f, II/3,II/4/g, II/4/h,  II/7, II/11/i, II/13, II/16, II/18,II/19. pontjainak a változása adott okot.


Kelt: Székesfehérvár, 2013. október 18.


bottom of page